Wat is geïntegreerde zorg ? 

Geïntegreerde zorg is zorg waarbij de gezondheidsdiensten zodanig georganiseerd worden dat de patiënt zorgcontinuïteit ervaart in de gehele zorgverlening, zowel wat betreft

  • gezondheidspromotie,
  • preventie,
  • diagnose,
  • behandeling,
  • ziektemanagement,
  • herstel,
  • als palliatieve dienstverlening.

Deze op populatiemanagement gebaseerde aanpak overstijgt de gezondheidszorgsector en wordt op verschillende niveaus gecoördineerd.

Belangrijk hierbij is dat de patiënten als partner betrokken worden in hun zorgproces en dat de zorg wordt afgestemd op de biopsychosociale noden die ze ervaren.

Momenteel worden in 12 pilootprojecten (verspreid over heel België) initiatieven getest die geïntegreerde zorg in eerste instantie voor chronische patiënten invoeren, vooraleer dit tot de hele bevolking uit te breiden.

Ontdek de 12 pilootprojecten hier.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ondersteuning van het federaal beleid voor de opmaak en uitvoering van een interfederaal plan voor geïntegreerde zorg en het veranderingstraject naar geïntegreerde zorg in België: het consortium WeCare (KPMG - WhoCares? - KUL - ULB)

Het federaal regeerakkoord van 30 september 2020 bevat het engagement van de regering om verder te bouwen op het federaal plan chronisch zieken om tot een ambitieus interfederaal plan voor de toekomst te komen. Dit vereist een sterk gecoördineerd proces waarin zowel de federale stakeholders als de deelstaten worden betrokken.

In dat verband werd op 11 februari 2022 een overheidsopdracht gepubliceerd om beroep te doen op een extern team dat het mesoniveau zal ondersteunen bij het veranderingsproces in de richting van geïntegreerde zorg en in het kader van de ontwikkeling van een interfederaal plan voor geïntegreerde zorg. Het einde van de opdracht van het extern team is voorzien op 31 december 2024.

Dit initiatief heeft in de eerste plaats als doel de teams bij de federale gezondheidsadministraties te versterken en de actoren op het terrein te ondersteunen, om zo te zorgen voor de ontwikkeling en organisatie van de geïntegreerde zorg aan de bevolking binnen een afgebakend territorium en 5Aim te bereiken.

Op 16 mei 2022 gunde het Algemeen Beheerscomité van het RIZIV de overheidsopdracht aan het consortium WeCare (KPMG - WhoCares? - KUL – ULB). De uitvoering van de opdracht is gestart op 15 juni 2022 voor een termijn van 30 maanden.

Het ondersteuningsteam zal in een eerste fase focussen op de coaching van de pilootprojecten voor geïntegreerde zorg, de netwerken geestelijke gezondheidszorg en de P3-projecten, waarna dit zal worden uitgebreid tot het hele grondgebied.

In deze context en gelet op het naderende einde van de pilootprojecten werd op 11 juli 2022 een verzoek om een transitieperiode ingediend bij het Verzekeringscomité van het RIZIV om het consortium in staat te stellen zijn taken uit te voeren, aangezien een aantal noodzakelijke aspecten tot dusver niet voldoende aan bod zijn gekomen.

Deze transitieperiode impliceert een extra rol voor de pilootprojecten geïntegreerde zorg, de netwerken geestelijke gezondheidszorg en de P3-projecten, vooruitlopend op de besluiten die zullen worden genomen in uitvoering van het interfederaal plan en die voor het gehele Belgische grondgebied zullen gelden. Op die manier kunnen zowel de expertise als de opgedane praktijkervaring worden behouden als hoekstenen voor de veranderingsstrategie.

Op 11 juli 2022 werd een persbericht gepubliceerd, dat u via deze link kunt raadplegen.