Wat is geïntegreerde zorg ? 

Geïntegreerde zorg is zorg waarbij de gezondheidsdiensten zodanig georganiseerd worden dat de patiënt zorgcontinuïteit ervaart in de gehele zorgverlening, zowel wat betreft

  • gezondheidspromotie,
  • preventie,
  • diagnose,
  • behandeling,
  • ziektemanagement,
  • herstel,
  • als palliatieve dienstverlening.

Deze op populatiemanagement gebaseerde aanpak overstijgt de gezondheidszorgsector en wordt op verschillende niveaus gecoördineerd.

Belangrijk hierbij is dat de patiënten als partner betrokken worden in hun zorgproces en dat de zorg wordt afgestemd op de biopsychosociale noden die ze ervaren.

Momenteel worden in 12 pilootprojecten (verspreid over heel België) initiatieven getest die geïntegreerde zorg in eerste instantie voor chronische patiënten invoeren, vooraleer dit tot de hele bevolking uit te breiden.

Ontdek de 12 pilootprojecten hier.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

De pilootprojecten geïntegreerde zorg en protocol-3-projecten starten een transitieperiode

Op 11 juli 2022 heeft het Verzekeringscomité van het RIZIV een nieuwe stap goedgekeurd in de richting van meer geïntegreerde zorg in België. In dit kader, werd een transitieperiode van 2 jaar goedgekeurd voor de 12 pilootprojecten geïntegreerde zorg en de 19 projecten rond alternatieve zorgvormen voor kwetsbare ouderen (protocol 3). Deze transitieperiode dient om verder het kader uit te werken voor de structurele invoering van geïntegreerde zorg in België en op die manier ook als basis te dienen voor het toekomstig interfederaal plan geïntegreerde zorg. Op het Verzekeringscomité van 19 december 2022, werden in dezelfde lijn de transitieovereenkomsten voor de samenwerkingsverbanden geïntegreerde zorg (SGZ) en Protocol 3 (P3) projecten goedgekeurd. Deze overeenkomsten werden opgesteld in overleg met alle vertegenwoordigers van de zorgverleners, de administraties en de beleidscel van de minister, alsook vertegenwoordigers van patiënten- en familieorganisaties.

Met de transitieovereenkomst verbinden de SGZ en de P3 projecten zich ertoe om gedurende de transitieperiode van ze twee jaar de nadruk te leggen op het versterken van de samenwerking tussen verschillende organisaties op locoregionaal niveau die geïnteresseerd zijn in geïntegreerde zorg, alsook op het uitwisselen van ervaringen en expertise tussen de verschillende initiatieven en door het concretiseren van specifieke interventies (vb. casemanagement, integratiemanagement), teneinde deze op duurzame wijze te verankeren na de transitieperiode. Deze nieuwe overeenkomsten maken integraal deel uit van de bredere strategie ter ontwikkeling van het interfederaal plan en de SGZ en P3-projecten zullen hiervoor kunnen rekenen op de steun van het WeCare Consortium.

U vindt hier ook het persbericht van minister Vandenbroucke over dit onderwerp.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------