Wat is geïntegreerde zorg ? 

Geïntegreerde zorg is zorg waarbij de gezondheidsdiensten zodanig georganiseerd worden dat de patiënt zorgcontinuïteit ervaart in de gehele zorgverlening, zowel wat betreft

 • gezondheidspromotie,
 • preventie,
 • diagnose,
 • behandeling,
 • ziektemanagement,
 • herstel,
 • als palliatieve dienstverlening.

Deze op populatiemanagement gebaseerde aanpak overstijgt de gezondheidszorgsector en wordt op verschillende niveaus gecoördineerd.

Belangrijk hierbij is dat de patiënten als partner betrokken worden in hun zorgproces en dat de zorg wordt afgestemd op de biopsychosociale noden die ze ervaren.

Momenteel worden in 12 pilootprojecten (verspreid over heel België) initiatieven getest die geïntegreerde zorg in eerste instantie voor chronische patiënten invoeren, vooraleer dit tot de hele bevolking uit te breiden.

Ontdek de 12 pilootprojecten hier.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

De pilootprojecten geïntegreerde zorg en protocol-3-projecten starten een transitieperiode

Op 11 juli 2022 heeft het Verzekeringscomité van het RIZIV een nieuwe stap goedgekeurd in de richting van meer geïntegreerde zorg in België. In dit kader, werd een transitieperiode van 2 jaar goedgekeurd voor de 12 pilootprojecten geïntegreerde zorg en de 19 projecten rond alternatieve zorgvormen voor kwetsbare ouderen (protocol 3). Deze transitieperiode dient om verder het kader uit te werken voor de structurele invoering van geïntegreerde zorg in België en op die manier ook als basis te dienen voor het toekomstig interfederaal plan geïntegreerde zorg. Op het Verzekeringscomité van 19 december 2022, werden in dezelfde lijn de transitieovereenkomsten voor de samenwerkingsverbanden geïntegreerde zorg (SGZ) en Protocol 3 (P3) projecten goedgekeurd. Deze overeenkomsten werden opgesteld in overleg met alle vertegenwoordigers van de zorgverleners, de administraties en de beleidscel van de minister, alsook vertegenwoordigers van patiënten- en familieorganisaties.

Met de transitieovereenkomst verbinden de SGZ en de P3 projecten zich ertoe om gedurende de transitieperiode van ze twee jaar de nadruk te leggen op het versterken van de samenwerking tussen verschillende organisaties op locoregionaal niveau die geïnteresseerd zijn in geïntegreerde zorg, alsook op het uitwisselen van ervaringen en expertise tussen de verschillende initiatieven en door het concretiseren van specifieke interventies (vb. casemanagement, integratiemanagement), teneinde deze op duurzame wijze te verankeren na de transitieperiode. Deze nieuwe overeenkomsten maken integraal deel uit van de bredere strategie ter ontwikkeling van het interfederaal plan en de SGZ en P3-projecten zullen hiervoor kunnen rekenen op de steun van het WeCare Consortium.

U vindt hier ook het persbericht van minister Vandenbroucke over dit onderwerp.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terugblik op het Chronisanté-congres

Ter gelegenheid van het Chronisanté-congres dat plaatsvond op 19 en 20 oktober 2022, op initiatief van 5 Waalse pilootprojecten voor geïntegreerde zorg, kwamen zorgverleners en partners bijeen om van gedachten te wisselen over het actueel thema geïntegreerde zorg. Er is reeds een bestaand en evoluerend kader, maar er moeten wijzigingen worden aangebracht en dat zal gebeuren via de ontwikkeling van het interfederaal plan voor geïntegreerde zorg, dat voorzien is in 2024.

De deelnemers konden deelnemen aan een plenaire zitting en participatieve workshops , waarin een divers panel van actoren die zich inzetten voor de gezondheid en meer in het bijzonder voor geïntegreerde zorg voor de gehele bevolking, bijeenkwam om over het onderwerp van gedachten te wisselen en te reflecteren.

De opname van het congres van 19 oktober 2022: "Hoe en waarom geïntegreerde zorg in België" is beschikbaar via deze link.

Tijdens deze twee dagen, die een groot succes waren en waaraan meer dan 250 mensen deelnamen, werd de nadruk gelegd op het 5AIM-principe waarop de gezondheidszorg is gebaseerd en waarvoor alle actoren zich moeten inzetten om deze doelstellingen in de gezondheidssector te bereiken.

Ter herinnering, de doelstellingen van 5AIM zijn

 • Verbetering van de gezondheid van de bevolking
 • Sociale rechtvaardigheid en inclusie door specifieke aandacht te besteden aan de meest kwetsbaren
 • Verbeterde ervaren kwaliteit van zorg door de burger/patiënt
 • Efficiënter gebruik van de beschikbare middelen
 • Het verhogen van het welzijn van de zorgprofessionals

Voor deze gelegenheid hebben de Waalse projecten geïntegreerde zorg video's gemaakt voor de bevolking, om de doelstellingen van geïntegreerde zorg beter te begrijpen.

U vindt hier de  gezamenlijke video van de projecten en ook de video's per project:

Andere videoclips zullen binnenkort beschikbaar zijn, waarin de meningen van de deelnemers over het Colloquium worden weergegeven. Aarzel niet om de website pactsante.be te bezoeken.