Geïntegreerde zorg voor kwart van Belgische bevolking

Over heel België zijn sinds 1 januari 2018 12 projecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken aan de slag. De bedoeling van de projecten is om de zorg voor mensen met een chronische aandoening beter te stroomlijnen. Zorgverleners en -instellingen zullen beter samenwerken rond en met de patiënt, zodat die kan rekenen op betere zorg én een betere levenskwaliteit. De projecten zullen vier jaar lopen.

In het totaal bestrijken de 12 projecten een regio van 2,33 miljoen mensen, ongeveer een kwart van de Belgische bevolking. Vlaanderen telt zes projecten, Wallonië vijf en Brussel één. Elk project is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de verschillende zorg- en hulpverstrekkers, in samenwerking met de verschillende overheden.

 

Negentien kandidaturen voor pilootprojecten geïntegreerde zorg

Tot maandag 18 september konden consortia die samen een pilootproject geïntegreerde zorg willen starten in hun regio, een actieplan indienen. Wij ontvingen 19 kandidaatsdossiers. De dossiers worden nu geanalyseerd door de jury, eerst in een schriftelijke evaluatie, gevolgd door een mondeling gesprek met elkeen van de kandidaten met een ontvankelijk dossier. De beoordelingen van deze jury zullen worden voorgelegd aan het Verzekeringscomité voor akkoord.

Pilootprojeten Geïntegreerde Zorg: Publicatie KB

In het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2017 werd het koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het RIZIV overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van pilootprojecten voor geïntegreerde zorg gepubliceerd (link naar de publicatie). Dit betekent dat de kandidaten hun kandidaatsdossier, ingevuld in de correcte template, kunnen insturen tot uiterlijk 18 september 2017.

Pilootprojecten Geïntegreerde Zorg: Publicatie KB

Het Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van pilootprojecten voor geïntegreerde zorg zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad op 18 augustus 2017. Dit betekent dat de kandidaten hun kandidaatsdossier, ingevuld in de correcte template, kunnen insturen vanaf die datum en tot uiterlijk 18 september 2017.

De dossiers worden geanalyseerd door de jury, eerst in een schriftelijke evaluatie, gevolgd door een mondeling gesprek met elkeen van de kandidaten met een volledig dossier. De beoordelingen van deze jury zullen worden voorgelegd aan het Verzekeringscomité van 18 december voor akkoord.

Stand van zaken ontwerp Koninklijk Besluit pilootprojecten geïntegreerde zorg

De Raad van State buigt zich momenteel over het herwerkte ontwerp van Koninklijk Besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van pilootprojecten voor geïntegreerde zorg. Wij verwachten het advies ten laatste op 14 augustus 2017. U kan het ingediende ontwerp hier raadplegen.

Wetenschappelijke evaluatie

Het verzekeringscomité van het RIZIV heeft het "Protocol voor de Wetenschappelijke ondersteuning en evaluatie van de pilootprojecten voor geïntegreerde zorg voor chronisch zieken in België" goedgekeurd. Het FAITH.be consortium, samengesteld uit faculteiten van 6 universiteiten, is verantwoordelijk voor de (wetenschappelijke) steun aan pilootprojecten en evaluatie tijdens de uitvoeringsfase. Dit moet leiden tot het in kaart brengen van “best practices” en daarmee tot aanpassing van de projecten of veralgemening van de projecten.

Template en Evaluatiecriteria online

De template voor indiening van kandidaturen van de actieplannen, alsook de evaluatiecriteria van de ingediende actieplannen zijn vanaf nu beschikbaar onder documentatie.

 

Ter informatie kan u ook het ontwerp van Koninklijk Besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van pilootprojecten voor geïntegreerde zorg raadplegen bij documentatie.

Nieuwe documenten op de website

We hebben FAQs toegevoegd:

Over Financiering & Governance

Onder de rubriek documentatie zijn drie nieuwe documenten toegevoegd:

Plenaire sessie 6/12 en Nieuwe documentatie

De kandidaat pilootprojecten kwamen op 6 december samen in Brussel om zich samen met de overheden verder te buigen over een aantal thema’s: financiering van de projecten, e-gezondheid en governance. Gesundes Kinzigtal, een geïntegreerd zorgproject uit Duitsland, gaf een presentatie over hun initiatieven, acties en resultaten. De presentaties van de plenaire sessie van 6 december zijn beschikbaar op onder documentatie/events.

Onze website telt ondertussen nieuwe of upgedatete praktische fiches. U vindt ze eveneens onder documentatie

Aanstelling wetenschappelijke Equipe - Feedback Workshops 13/10

In het kader van werkpakket 4 ‘Wetenschappelijke begeleiding en evaluatie’ werd de wetenschappelijke equipe ‘FAITH.be’ aangesteld voor de wetenschappelijk evaluatie en begeleiding van de pilootprojecten. FAITH.be is een consortium van onderzoeksgroepen van zes universiteiten  (UCL, UA, VUB, KUL, Ugent, ULg) en is 17 oktober van start gegaan.

Tijdens de plenaire sessie van 13 oktober 2016 werden een aantal interactieve werkgroepen georganiseerd waarin kandidaat projecten hun eerste ervaringen en ideeën op vlak van governance, change management, financiering, dataverzameling, en het gedeeld patiëntendossier konden uitwisselen. Een overzicht van goede praktijken, ervaringen en kernboodschappen die geformuleerd werden tijdens deze werkgroepen kan u hier downloaden. Hierin kwamen ook veel interessante vragen naar boven waar wij verder mee aan de slag kunnen.

Pagina's