Evaluatie van de transitieplannen en voortzetting van de samenwerkingsverbanden geïntegreerde zorg

Op 11 juli 2022 heeft het Verzekeringscomité van het RIZIV de mogelijkheid gegeven aan de pilootprojecten geïntegreerde zorg om in te stappen in een transitieperiode van twee jaar (2023-2024). Deze periode laat de projecten toe zich om te dopen tot "samenwerkingsverbanden geïntegreerde zorg" en hun activiteiten op te tillen tot op mesoniveau (locoregionaal, partners, professionals...), waar ze daarvoor meer gericht waren op het microniveau (patiënt). Verder wordt er ook van de samenwerkingsverbanden verwacht dat ze hun kennis en expertise delen als input voor het toekomstige interfederale plan geïntegreerde zorg (gepland voor eind 2024), dat een kader zal bieden voor de structurele implementatie van geïntegreerde zorg in België te preciseren.

Als deel van de transitie-overeenkomst, moesten de samenwerkingsverbanden op 28 februari een transitieplan indienen. Deze plannen moesten beantwoorden aan de doelstellingen van de nieuwe overeenkomst die in december 2022 door het Verzekeringscomité werd gevalideerd en op 1 januari 2023 in werking trad (zie het persbericht van de minister hierover). De transitieplannen werden geëvalueerd door leden van de permanente groep, die de samenwerkingsverbanden geïntegreerde zorg opvolgt, en hun advies werd op maandag 27 maart 2023 voorgelegd aan het Verzekeringscomité van het RIZIV.

In totaal hebben 11 geïntegreerde zorgsamenwerkingsverbanden een positief advies gekregen voor de voortzetting van hun activiteiten tijdens de transitieperiode.

Wij zijn zeer dankbaar voor het werk dat projecten tot nu toe hebben verricht en voor hun motivatie, inzet en volharding voor geïntegreerde zorg!

__________________________

Het internationaal congres over geïntegreerde zorg 2023 (ICIC 23) zal plaatsvinden in België

Elk jaar brengt de International Conference on Integrated Care (ICIC) leiders, onderzoekers, professionals en burgers uit de hele wereld samen die betrokken zijn bij het ontwerp en de uitvoering van geïntegreerde zorg (inclusief welzijns- en sociale zorg).

Het congres zal dit jaar worden georganiseerd in samenwerking met het Agentschap Zorg & Gezonheid en Visit Flanders en zal plaatsvinden in het Flanders Meeting & Convention Center (Antwerpen), van 22 tot 24 mei 2023 met als thema "Zorg in actie: samenwerken, een participatieve aanpak". Het is mogelijk om ter plaatse of online deel te nemen.

Klik op deze link voor meer informatie over het congres en het programma.

 

Negentien kandidaturen voor pilootprojecten geïntegreerde zorg

Tot maandag 18 september konden consortia die samen een pilootproject geïntegreerde zorg willen starten in hun regio, een actieplan indienen. Wij ontvingen 19 kandidaatsdossiers. De dossiers worden nu geanalyseerd door de jury, eerst in een schriftelijke evaluatie, gevolgd door een mondeling gesprek met elkeen van de kandidaten met een ontvankelijk dossier. De beoordelingen van deze jury zullen worden voorgelegd aan het Verzekeringscomité voor akkoord.

Pilootprojeten Geïntegreerde Zorg: Publicatie KB

In het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2017 werd het koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het RIZIV overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van pilootprojecten voor geïntegreerde zorg gepubliceerd (link naar de publicatie). Dit betekent dat de kandidaten hun kandidaatsdossier, ingevuld in de correcte template, kunnen insturen tot uiterlijk 18 september 2017.

Pilootprojecten Geïntegreerde Zorg: Publicatie KB

Het Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van pilootprojecten voor geïntegreerde zorg zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad op 18 augustus 2017. Dit betekent dat de kandidaten hun kandidaatsdossier, ingevuld in de correcte template, kunnen insturen vanaf die datum en tot uiterlijk 18 september 2017.

De dossiers worden geanalyseerd door de jury, eerst in een schriftelijke evaluatie, gevolgd door een mondeling gesprek met elkeen van de kandidaten met een volledig dossier. De beoordelingen van deze jury zullen worden voorgelegd aan het Verzekeringscomité van 18 december voor akkoord.

Stand van zaken ontwerp Koninklijk Besluit pilootprojecten geïntegreerde zorg

De Raad van State buigt zich momenteel over het herwerkte ontwerp van Koninklijk Besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van pilootprojecten voor geïntegreerde zorg. Wij verwachten het advies ten laatste op 14 augustus 2017. U kan het ingediende ontwerp hier raadplegen.

Wetenschappelijke evaluatie

Het verzekeringscomité van het RIZIV heeft het "Protocol voor de Wetenschappelijke ondersteuning en evaluatie van de pilootprojecten voor geïntegreerde zorg voor chronisch zieken in België" goedgekeurd. Het FAITH.be consortium, samengesteld uit faculteiten van 6 universiteiten, is verantwoordelijk voor de (wetenschappelijke) steun aan pilootprojecten en evaluatie tijdens de uitvoeringsfase. Dit moet leiden tot het in kaart brengen van “best practices” en daarmee tot aanpassing van de projecten of veralgemening van de projecten.

Template en Evaluatiecriteria online

De template voor indiening van kandidaturen van de actieplannen, alsook de evaluatiecriteria van de ingediende actieplannen zijn vanaf nu beschikbaar onder documentatie.

 

Ter informatie kan u ook het ontwerp van Koninklijk Besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van pilootprojecten voor geïntegreerde zorg raadplegen bij documentatie.

Nieuwe documenten op de website

We hebben FAQs toegevoegd:

Over Financiering & Governance

Onder de rubriek documentatie zijn drie nieuwe documenten toegevoegd:

Plenaire sessie 6/12 en Nieuwe documentatie

De kandidaat pilootprojecten kwamen op 6 december samen in Brussel om zich samen met de overheden verder te buigen over een aantal thema’s: financiering van de projecten, e-gezondheid en governance. Gesundes Kinzigtal, een geïntegreerd zorgproject uit Duitsland, gaf een presentatie over hun initiatieven, acties en resultaten. De presentaties van de plenaire sessie van 6 december zijn beschikbaar op onder documentatie/events.

Onze website telt ondertussen nieuwe of upgedatete praktische fiches. U vindt ze eveneens onder documentatie

Aanstelling wetenschappelijke Equipe - Feedback Workshops 13/10

In het kader van werkpakket 4 ‘Wetenschappelijke begeleiding en evaluatie’ werd de wetenschappelijke equipe ‘FAITH.be’ aangesteld voor de wetenschappelijk evaluatie en begeleiding van de pilootprojecten. FAITH.be is een consortium van onderzoeksgroepen van zes universiteiten  (UCL, UA, VUB, KUL, Ugent, ULg) en is 17 oktober van start gegaan.

Tijdens de plenaire sessie van 13 oktober 2016 werden een aantal interactieve werkgroepen georganiseerd waarin kandidaat projecten hun eerste ervaringen en ideeën op vlak van governance, change management, financiering, dataverzameling, en het gedeeld patiëntendossier konden uitwisselen. Een overzicht van goede praktijken, ervaringen en kernboodschappen die geformuleerd werden tijdens deze werkgroepen kan u hier downloaden. Hierin kwamen ook veel interessante vragen naar boven waar wij verder mee aan de slag kunnen.

Pagina's