Financieel kader

Financiering van de coördinatie van een pilootproject

Voor elk weerhouden projecten wordt een budget van € 150.000 per jaar voorzien dat bedoeld is om een voltijdse projectcoördinator aan te stellen. Ook hier wordt ongeveer de helft van het budget voorzien voor de projectcoördinator, terwijl de rest van het bedrag kan gebruikt worden voor andere kosten van de coördinatie van het project: werkingskosten van de coördinator, diverse administratieve kosten, prestaties van een bijkomende persoon ter ondersteuning van de projectcoördinator, enz.

Financieel kader van de pilootprojecten

Opdat een project er kan in slagen om de Triple Aim doelstelling te bereiken, voorziet de federale overheid een systeem van “budgetgarantie”: het verhogen van efficiëntie en de middelen die hierdoor worden vrijgemaakt, blijven behouden op niveau van het project.

Concreet garandeert de federale overheid dat het project de middelen ontvangt voor de kosten die men zou verwachten, uitgaand van een nationale referentie en rekening houdende met de concrete kenmerken van de doelgroep binnen de regio van dat project. Het systeem  van de budgetgarantie dat door de federale overheid wordt aangeboden, houdt enkel rekening met de uitgaven die voorzien zijn in de regelgeving en die verrekend worden via het ziekenfonds van de patiënt.

Meer gedetailleerde informatie over de berekeningen binnen het systeem van budgetgarantie staat beschreven in hoofdstuk 6 en 7 van KB tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het RIZIV overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van pilootprojecten voor geïntegreerde zorg.