Chronilux (regio provincie Luxemburg)

Contactgegevens:
Coördinator: Celine Mostade
E-mail : coordination@chronilux.be

Website: https://www.chronilux.be

Nieuws en tools van het project:

De activiteiten van het project tijdens het jaar 2021 in deze video.

Samenvatting van het project:

Het project richt zich tot personen met een metabolisch syndroom (of metaboolsyndroom), geen ziekte op zich maar een geheel van fysiologische symptomen die het risico op diabetes, cardiovasculaire aandoeningen en cerebrovasculaire accidenten verhogen. Ook de gevolgen van het metabolisch syndroom worden geïntegreerd in het project.

Overgewicht, een sedentair leven, een hoge bloedsuikerspiegel, een hoge bloeddruk, dyslipidemie en roken, allemaal risicofactoren voor het metabolisch syndroom, vormen een groot en zorgwekkend probleem in de provincie Luxemburg (cf. stratificatie van de risico’s).

3 actiepijlers

Het project beoogt een afname van de incidentie van het metabolisch syndroom en de complicaties ervan via 3 actiepijlers :

Pijler 1 zal bestaan uit acties die de betrokken personen ondersteunen bij het zelf beheren van zijn gezondheid. Pijler 1 zal worden opgebouwd rond een netwerk van verschillende zorgprofessionals die bereid zijn de begunstigde te begeleiden opdat hij zelf een actieve rol zou spelen. Via therapeutische educatie zullen zijn verschillende behoeften geïdentificeerd worden en zullen er gepersonaliseerde oplossingen worden voorgesteld.

Pijler 2 zal de professionals en de organisaties die betrokken zijn bij de geïntegreerde zorg ondersteunen. Deze pijler zal de transitie naar de geïntegreerde zorgfilosofie begeleiden. Via interdisciplinaire uitwisselingen, opleidingen voor het concreet uitwerken van acties, sensibilisering voor het netwerk, zullen de partijen die betrokken zijn bij de geïntegreerde zorgfilosofie beter hun rol en de voordelen van een multidisciplinair model begrijpen. 

Pijler 3 zal gericht zijn op de bevolking in de ruime zin en gekenmerkt zijn door acties die focussen op proactiviteit en preventie. Sommige acties zullen tot doel hebben complicaties op te sporen en te voorkomen bij chronisch zieken, andere acties zullen de personen met een verhoogd risico identificeren. Deze laatsten zullen worden aangemaand om voordeel te halen uit de acties van pijler 1.

Een eenvoudige en logische geïntegreerde zorgstrategie

De gekozen projectzone stemt overeen met een reeds bestaand administratief grondgebied, de provincie Luxemburg. Deze keuze faciliteert de betrokkenheid van de verschillende organisaties die eveneens geopteerd hebben voor deze territoriale visie.

Een multidisciplinair model, een noodzaak in een landelijke omgeving

Het territorium van Chronilux is het meest landelijke van het land. In sommige zones is er een gebrek aan patiëntenverenigingen en zorgprofessionals. Een geïntegreerd multidisciplinair model is een oplossing die een globale behandeling op lange termijn garandeert. Eenheid maakt macht, ook wat de gezondheid betreft.

Chronilux, een lokale ambassadeur van het gezondheidssysteem van morgen

De partners, door Chronilux op de hoogte gebracht van de verschillende hervormingen die aan de gang zijn in de gezondheidszorg, zijn zich ook bewust van de realiteit waarmee sommigen geconfronteerd worden  – bijvoorbeeld : nieuwe taken, digitalisering, .... Deze benadering en deze uitwisseling van informatie hebben de betrokken partijen geholpen om te accepteren dat er wordt nagedacht over innovatieve acties. Deze ontluikende dynamiek wordt bevestigd door het succes van de ronde tafels en door het aantal ondertekenende partners.

Het doelpubliek

De stratificatie van de risico’s bevestigt de noodzaak om de toename van het aantal Luxemburgers die getroffen worden door diabetes en/of een cardiovasculaire aandoening af te remmen.

De operationele doelgroep en de administratieve doelgroep zullen worden geselecteerd met als doel de uitgewerkte acties te maximaliseren. Dit zal de uitbreiding van het Chronilux actienetwerk vergemakkelijken.

De acties zullen een impact hebben op alle Luxemburgers, niet alleen op chronisch zieken.

Doelpubliek A : gezonde bevolking in de provincie Luxemburg,

Doelpubliek B : personen getroffen door het metabolisch syndroom, te weten: overgewicht, hoge glycemie, hypertensie, dyslipidemie en tabaksverslaving.

Doelpubliek C : Personen die lijden onder de gevolgen van het metabolisch syndroom ; onder andere diabetes,  cardiovasculaire ziekten in de ruime zin van het woord waaronder AVC, infarct, sommige retinopathieën en nefropathieën, specifieke wonden.

Een zelfevaluatie waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van het doelpubliek en van het gebied

Volgens de intermutualistische gegevens voldoet ongeveer 50% van de operationele doelgroep van Chronilux aan minstens twee van de volgende criteria : geïsoleerde personen, maximumfactuur, gepensioneerde rechthebbende op een verhoogde tegemoetkoming, rechthebbende met een vervangingsinkomen van minstens 50 jaar en sinds een jaar werkloos. Om zich ervan te vergewissen dat de acties van Chronilux beantwoorden aan de behoeften en aan de realiteit van de kwetsbare personen, wordt aan elke actie van de pijlers 1 en 3 een voor deze doelgroep specifieke indicator gekoppeld. Deze specifieke nood aan zelfevaluatie zal worden gecoördineerd met Faith.

Het tekort aan sommige zorgprofessionals heeft een impact op de betrokkenheid bij de acties. Er zal vooral worden gelet op de tevredenheid van de betrokken professionals. Naast de ondersteuning van Faith, zou een hogeschool uit de paramedische sector kunnen instaan voor deze informatie-inzameling via afstudeerprojecten van verpleegkundigen communautaire gezondheid.

Proactiviteit

Gelet op de aangekondigde hervormingen en de taakwijzigingen van de zorgverleners, zal er worden naar gestreefd om deze komende veranderingen nu al te integreren in de acties. Bij wijze van voorbeeld, het KB78, de nieuwe taken van de apothekers inzake educatie en vroegtijdige opsporing, de hervorming van de mutualiteiten, de digitalisering, …

Ook financieringsprocedures zullen in aanmerking worden genomen om complexiteit en een risicovolle voorfinanciering te vermijden die niet gewenst is door de partners. Voorbeeld : de verwachte wijzigingen in het kader van het zorgtraject diabetespatiënten.

Synergieën

  • Chronilux zal er op toezien dat er een synergie tot stand komt tussen de talrijke lokale dynamieken. Er zullen synergieën worden gecreëerd om de impact van de acties te versterken en de motivatie van de betrokken actoren aan te wakkeren. Hierdoor zal er met de beschikbare middelen een meerwaarde kunnen worden gecreëerd.

Gantt chart

U kunt de Gantt met de planning van het project voor 2022 hier raadplegen

Regio

Provincie Luxemburg

Location: 
Aarlen
België
49° 41' 6.4896" N, 5° 48' 37.728" E
BE
Map location: 
POINT (5.81667 49.68361)