empact (regio midden West-Vlaanderen)

Contactgegevens
Coördinator: Annelies Morent
Email: empact@wvlzorgt.be 
Website: https://www.empactzorgt.be 

Nieuws van het project:

De activiteiten van het project tijdens het jaar 2021 in deze video.

Nieuwsbrief EMPACT: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCN24hDU7ZPG7u-EreW5kfh_DmF6x2jzmAHYZVTaVui57K0A/viewform

Samenvatting van het project :

REGIO MIDDEN WEST-VLAANDEREN

Het pilootproject omvat 360.000 inwoners en zes kleinstedelijke zorgregio’s: Ieper, Poperinge, Diksmuide, Roeselare, Izegem en Tielt. We wensen de geografische afbakening te laten evolueren naargelang de veranderingen in het veld (vb. toekomstige eerstelijnszones).

GROOT DRAAGVLAK

Meer dan 300 stakeholders waaronder 1ste & 2de lijns-actoren, woon- en thuiszorgpartners, medische specialisten, huisartsen, apothekers, gehandicaptensector, mutualiteiten, lokale overheden, overlegstructuren eerste lijn, patiëntenverenigingen, kennisinstellingen, bedrijven, innovatiecentrum en PRoF consortium gaven vorm aan het EMPACT model. Tijdens de voorbereidingsfase zijn we heel bottom-up te werk gegaan en hebben zeer veel actoren actief het plan vorm gegeven. Bovendien leverden burgers en patiënten een actieve bijdrage in verschillende werkgroepen en matcht dit met de wijze waarop we de burger een centrale plaats geven in het EMPACT model. Eén van de belangrijke kernprincipes waarop dit project is ontstaan, is een open model met streefdoel naar gelijkwaardigheid van de partners in zorgverlening en welzijn. We bieden gedurende de looptijd van het project kansen aan nieuwe partners om toe te treden. Er werden 310 aantal handtekeningen geplaatst onder de engagementsverklaring van EMPACT.

EMPACT MODEL

Vanuit de visie en rekening houdend met de waarden, zijn strategische en operationele doelstellingen vastgeklikt. Deze doelstellingen samen met een uitgebreide risicostratificatie en middelencartografie vormen de basis voor de opbouw van actielijnen, die op hun beurt geclusterd zijn rond 3 actieprogramma’s. Om de actielijnen optimaal te organiseren zijn er twee versterkende armen: tools & hefbomen. De actielijnen worden bovendien gedragen door het lerend netwerk. De uiteindelijke collectieve impact is het beoogde resultaat.

DOELGROEP

De volledige populatie wordt onderverdeeld in persona’s en dit aan de hand van het aantal chronische aandoeningen. Daarnaast worden determinerende factoren in rekening gebracht om de doelgroep te verfijnen (= X-as). Elke actie start in een bepaalde zorgregio (= Z-as).

ACTIEPROGRAMMA’S (AP) EN ACTIELIJNEN (AL)

- AP1: Zorgcoördinatie en continuïteit = het zorgaanbod beter en efficiënter organiseren

- AP2: Eigen gezondheid en persoonlijke doelen = wat kan de patiënt zelf ondernemen om zijn gezondheid te bevorderen

- AP3: Optimale zorgomgeving = hoe organiseren we het best de thuissituatie en de buurt

Binnen bepaalde actielijnen werden specifiekere acties geformuleerd. Er kunnen nieuwe acties opgenomen worden in de loop van het project.

LEREND NETWERK

In het lerend netwerk willen we een cultuur uitbouwen tot betere informatie deling en communicatie en tot het sensibiliseren en opleiden van zorgverleners. Daarnaast willen we komen tot een platform dat heel het zorgaanbod samenbrengt. In het lerend netwerk is er ook plaats voor kennisinstellingen die zich mee engageren in de zorg.

TOOLS EN HEFBOMEN

Vervolgens zijn er vier tools om de actielijnen op te volgen:

- Population management tool - doelgroepbeheer: om gerichter acties te kunnen doen, moeten we de bevolking van Midden West-Vlaanderen opdelen in groepen om het risico op chronisch ziek worden, in te schatten

- Evidence-based impact measurement tool - databeheer: binnen EMPACT wensen we een dataplatform op te richten om aan de hand van indicatoren acties te meten en te evalueren.

- Portfoliomanagement tool - projectbeheer: wat leeft er in de omgeving? Welke acties zijn er nog nodig? Waar deze aan koppelen? Zijn er niet te veel/te weinig acties per actieprogramma?

- Governance tool: om alle actieprogramma’s goed te laten werken moet er een minimale governance zijn om te beslissen welke acties wanneer uitgevoerd kunnen worden

Daarnaast zijn er ook twee hefbomen om de acties met daadkracht te integreren in de maatschappij:

- Investeringsfonds: binnen EMPACT zal een werkgroep samenkomen om de opportuniteiten te bekijken of naast een VZW een investeringsfonds kan opgericht worden om sociaal ondernemerschap te stimuleren

- Tijdsbank: er zullen veel zorgactoren tijd in plaats van geld willen investeren. Dit moet in de tijdsbank kunnen geregistreerd worden als een investering.

COLLECTIEVE IMPACT

Tot slot leidt de aggregatie van de visie, de acties, de hefbomen, de tools en het lerend netwerk ons tot Collectieve Impact. Dit zijn streefwaarden die we op twee niveaus wensen te bereiken:

Op niveau van de actieprogramma’s:

ð 50% acties met een sociaal ondernemende component

Vanuit de geïntegreerde gedachte, onze sterktes en raakvlakken wensen we met andere pilootprojecten aan tafel te gaan om van elkaar te leren en elkaar te versterken in de uitvoeringsfase.

EMPACT differentieert zich ten opzichte van andere projecten door zijn bottom-up approach, groot draagvlak, testregio’s met opschaalbaar karakter, stimulatie voor sociaal ondernemerschap, innovatieve actielijnen in een ambitieus totaalplaatje en levende veranderingscultuur.

Gantt chart

U kunt de Gantt chart met de planning van het project voor 2022 hier raadplegen

Werkgebied van het project:

Midden West-Vlaanderen: Ieper, Poperinge, Diksmuide, Roeselare, Izegem en Tielt

 

Location: 
Ieper
België
50° 50' 57.2172" N, 2° 52' 40.5804" E
BE
Map location: 
POINT (2.88333 50.85)