BOOST (regio Brussel-hoofdstad - Sint-Gillis - Sint-Joost-ten-Noode)

Contactgegevens:
Coördinator: Gaétane Thirion
E-mail: boost@boostbrussels.be                                                                                           
Website : www.boostbrussels.be

Nieuws van het project:

Samenvatting van het project:

Het project BOOST, dat is…

… een zone die het centrum van de hoofdstad, met name Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node en de Brusselse vijfhoek omvat en gekenmerkt is door een hoge bevolkingsdichtheid, een culturele en sociaaleconomische mix en een hoge graad van kansarmoede.

… een doelgroep geschat op 11% van de bevolking van die zone, waaronder mensen met de meest complexe leefsituaties, met een combinatie van polypathologie, polymedicatie, vermijdbare heropnames, geestelijke gezondheidsproblemen, isolement, geringe inkomens, geen toegang tot het gezondheidszorgsysteem, enz. Een bijzonder kwetsbare doelgroep dus, met een hoge behoefte aan zorg, begeleiding en een luisterend oor.

… een groot aanbod aan zorg en dienstverlening, maar weinig toegankelijk,  concurrentieel, versnipperd.

… een sterke strategie : 1 visie, 5 strategische doelstellingen, 15 operationele doelstellingen, 25 acties. Gebaseerd op de invoering van een innovatief organisatorisch model dat berust op 3 transversale en aanvullende functies : ondersteuning, liaison, overleg.

… acties die gezamenlijk worden uitgewerkt door de partners en die een coherent geheel vormen van gevarieerde en elkaar aanvullende initiatieven die bijdragen tot de ontwikkeling van geïntegreerde zorg. Deze acties werden bedacht om de interventies gedurende het ganse zorgtraject beter op elkaar af te stemmen en de continuïteit ervan te garanderen, bedacht op basis van de behoeften van de patiënt en zijn omgeving los van de institutionele logica, bedacht om aan elke patiënt de toegang te garanderen tot de zorg die hij nodig heeft op het moment dat hij die nodig heeft, bedacht om hem een volwaardige plaats te geven bij het beheren van zijn gezondheid.

… een financieel plan dat gebaseerd is op de beschikbare middelen binnen het consortium en die verdeeld worden onder de partners. Hierdoor kadert het project binnen een bewust algemene benadering die de betrokken actoren motiveert om efficiëntiewinsten te realiseren die zij, dankzij externe consultancy, zullen kunnen herinvesteren om de 3 functies van het organisatorisch model te structureren.

… een evaluatiestrategie die zowel kwantitatief als kwalitatief, globaal en actiespecifiek is, bedoeld om een geheel van gegevens in te zamelen waardoor de vooruitgang van het project en de verwezenlijking van de Triple Aim kan worden opgevolgd: zowel de zorgconsumptie en de gezondheidstoestand van de bevolking, als de perceptie van de zorgkwaliteit door de verschillende actoren zullen worden geëvalueerd.

… een transparante, democratische, participatieve governance structuur, gebaseerd op vertrouwen, zoals geïnitieerd tijdens dit conceptualisatiejaar. Door de opgezette structuur zal de verwezenlijking van het actieplan gewaarborgd zijn en wordt aan de Algemene Vergadering een sleutelpositie toegekend. Het integratiemanagement zal de door het project gegenereerde hervormingen ondersteunen bij de transitie naar een geïntegreerde zorgcultuur.

… een communicatie waarbij de tijdens de conceptualisatie uitgewerkte strategie zal worden uiteengezet, zowel wat het grafisch charter als de beschikbare middelen en kanalen betreft, zowel intern (tussen de partners en naar de patiënten) als extern (naar de overheid, de bevolking, andere actoren).

… Het project BOOST wordt ondersteund en ontwikkeld door een consortium van 47 partners die actief zijn in de verschillende gezondheidszorgsectoren in Brussel en vooral binnen de projectzone. Zowel de participatieve benadering als het toekomstige actieplan zullen elk van de actoren in staat stellen om een plaats te verwerven binnen het project, om gehoord te worden en om bij te dragen aan de uitwerking van deze nieuwe visie inzake geïntegreerde zorg. Het consortium zal geleidelijk aan worden uitgebreid dankzij een proactieve benadering van nieuwe partners, teneinde de acties en de impact ervan uit te breiden tot een toenemend aantal patiënten, mantelzorgers, gezondheidszorgbeoefenaars.

Gantt chart

U kunt de Gantt chart met de planning van het project voor 2022 hier raadplegen

 

Regio:

 

 10 districten van het Pentagon - 1000 Bruxelles , 1060 Saint-Gilles, 1210 Saint-Josse-ten-Noode

Location: 
Saint-Gilles
België
50° 49' 48.5184" N, 4° 20' 24.7848" E
BE
Map location: 
POINT (4.341947 50.830447)