PACT (regio La Louvière, Morlanwez en Binche)

Contactgegevens:
Coördinator: Charlotte Dejehansart
E-mail: cd@pactsante.be
Website: http://pactsante.be/

Nieuws en tools van het project

 • De activiteiten van het project tijdens het jaar 2021 in deze video.
 • Een vidéo voor in de wachtzalen, apotheek, ...
 • Videoclip over transmurale zorg sinds 2020
 • Reportage over diabetesscreening in apotheken sinds 2021 op Antenne Centre TV (in het Frans)
 • Reportage over diabetische retinopathie screening sinds 2021 op Antenne Centre TV (in het Frans)

Samenvatting van het project

ALGEMENE DOELSTELLINGEN  Er wordt naar gestreefd om :

-              de toegang tot zorg te vergemakkelijken en medisch-psychosociale therapeutische projecten op te zetten in overleg met de patiënt ;

-              de communicatie en de interdisciplinaire methodologieën te verbeteren via gemeenschappelijke procedures en tools ;

-              een driehoeksoverleg tot stand te brengen tussen gezondheidszorgverleners, mantelzorgers en patiëntenverenigingen met het oog op een betere communicatie en voorlichting omtrent levenskwaliteit en welzijn (voeding, mobiliteit, sociale contacten,…) ;

-              een betere geografische toegankelijkheid aan te bieden door een decentralisatie van de plaatsen waar medische onderzoeken, diagnoses en behandelingen kunnen plaatsvinden waarbij het vervoer naar 3 centra, La Louvière, Binche en Morlanwelz, gecoördineerd wordt .

VASTSTELLINGEN :

Isolement : een groot aantal patiënten met een invaliderende neurologische aandoening hebben de neiging om zich thuis « op te sluiten », om minder te bewegen en om hun sociale contacten te verwaarlozen. Het initiële isolement leidt, ongeacht de oorzaak ervan, tot een disproportionele handicap wegens een onaangepaste omgeving. Daaruit volgt een toenemende functionele achteruitgang en een opeenstapeling van daaraan gekoppelde cardiovasculaire aandoeningen en obesitas waardoor de patiënt terechtkomt in een negatieve spiraal van sociaal isolement. Dit gaat gepaard met plaatsingen die niet gewenst zijn door de betrokkene, vooral doordat de mantelzorgers het niet meer aankunnen.

De oorzaken :

 • gebrek aan « health literacy » en aan toegang tot de beschikbare hulp,
 • gebrek aan informatie over de levenssituatie van de patiënten ;
 • gebrek aan coördinatie en moeizame contacten met specialisten en het ziekenhuis ;
 • complexe regels inzake toegang tot bepaalde hulp of specifieke zorg ;
 • psychologische factoren ;
 • kosten voor zorg, verplaatsingen ;
 • mantelzorgers die zelf een handicap hebben of met een lichamelijke of verstandelijke beperking …

ONS PROJECT: het PACT 

Het gaat om een iteratief en zelfvoorzienend proces; het is gebaseerd op de principes van de revalidatieplannen die reeds hun nut bewezen hebben maar is uitgebreid tot alle regionale actoren :

Na een ruime communicatie aan de betrokken actoren en aan de bevolking, zal een identificatie van de doelpatiënten door de eerstelijnsactoren leiden tot het inclusieproces.

Dit zal van start gaan na de goedkeuring van en het afsluiten van een pact met de patiënt voor een psychosociale check-up en een diagnose van de persoonlijke beperkingen en de omgevingsbeperkingen van de patiënt. Deze check-up zal zowel thuis worden uitgevoerd als in buurtcentra om de verplaatsingen van zowel de patiënten als de zorgverleners te optimaliseren.

Op basis van een inventaris van de eigen middelen van de patiënt en van de middelen van het grondgebied en van de behoeften en verlangens van de patiënt, zal een met de patiënt en zijn mantelzorgers overlegd actieplan worden opgesteld tijdens ontmoetingen waarbij ook hier weer onnodige verplaatsingen zullen beperkt worden.

Er komt een therapeutische coaching door de zorgcoördinator met als doel de instemming van de patiënt en de eventuele werving van nieuwe actoren die niet noodzakelijk uit de gezondheidssector komen.

Het proces zal regelmatig opnieuw worden geëvalueerd zowel op individueel vlak als op niveau van het algemeen proces om dit geleidelijk aan te passen aan de verwachtingen van de patiënt, de mantelzorgers en de zorgverleners.

Het ganse proces leidt tot de systematisering van een Transversaal Overlegd Begeleidingsplan (PACT – Plan d’Accompagnement Concerté Transversal) uitgewerkt door de patiënten en de zorgverleners, waardoor met elke patiënt een gepersonaliseerd programma kan worden opgesteld.

Plan: een structurerende basis als hulp bij beslissingen en keuzes samen met de patiënt en de mantelzorgers,

Begeleiding (Accompagnement): de patiënt wordt ondersteund door referentieprofessionals,

Overlegd (Concerté): met de vertrouwenskring van de patiënt,

Transversaal (Transversal): van preventie tot acute zorgverlening.

PACT = Plan d’Accompagnement Concerté Transversal (transversaal Overlegd begeleidingsplan)

De Triple Aim

1. kwaliteitszorg op individueel niveau (patiënt)

 • onnodige verplaatsingen en een overmaat aan dure consultaties vermijden ;
 • een duidelijk therapeutisch plan via EEN functionele check-up en een overlegde opvolging ;
 • jobbehoud of het vinden van een nieuwe job, een opleiding volgen ;
 • adviezen inzake dagelijks welzijn, bijv. sociale, culturele of professionele activiteiten ;
 • beschikken over een uitgebreid netwerk dat ook geldt voor de mantelzorgers ;
 • een institutionalisering vermijden ;
 • zijn beeld van de ziekte wijzigen, zijn waardigheid behouden, erkenning via ervaringsdeskundigen, mogelijkheid om te getuigen en anderen te helpen.

2. gezondheid van de bevolking : het plan omvat preventieactoren, sociale actoren

 • verbeteren van de « health literacy » ;
 • toegang tot de informatie in verband met de bestaande diensten en de lokale middelen, met een proactieve waarde ;
 • de mogelijkheid om deel te nemen aan aangepaste en voor iedereen toegankelijke activiteiten ;
 • leven in een tolerante en warme maatschappij voor de meest kwetsbaren.

3. Efficiënt gebruik van de beschikbare middelen : doel van het project is complicaties te vermijden en zolang mogelijk onderaan de piramide van Kaiser te blijven.

 • De kosten van de behandelingen gekoppeld aan de complicaties ;
 • De kosten voor spoedopnames, overmedicatie en medische shopping ;
 • jobbehoud ;
 • Niet medische sociale activiteiten (preventie) eerder dan individuele medische prestaties.

4. Wat de zorgactoren betreft : de mobiliseringsfase en de conceptualisatiefase zorgen reeds voor de therapeutische link tussen alle actoren, ook de niet-professionele.

 • ontwikkelen van een therapeutische praktijk gericht op patiëntparticipatie (empowerment) ;
 • 360°-visie van de situatie van de patiënt en van meer kwaliteitsvolle zorg ;
 • vroegtijdig detecteren van situaties van « niet aansluiting » bij het project en rectificatie ;
 • complexe situaties beheren als team en verbeteren van de praktijk ;
 • isolement vermijden en niet alle zorg voor de patiënt alleen dragen ;
 • therapeutische uitputting en ontmoediging vermijden.

5. Equity :

 • omstandigheden creëren die gunstig zijn voor een weloverwogen keuze en adequate zorg ;
 • een exacte diagnose stellen en een geïndividualiseerd therapeutisch plan opstellen ;
 • financiële zorgtoegankelijkheid ;
 • makkelijke fysieke toegankelijkheid ongeacht de plaats waar de betrokken persoon zich bevindt ;
 • niet gediscrimineerd worden op basis van zijn ziekte, van de ernst van zijn handicap.

Gantt chart

U kunt de Gantt chart met de planning van het project voor 2022 hier raadplegen

Regio van het project

Provincie Henegouwen La Louvière, Morlanwez, Binche

Location: 
Binche
België
50° 24' 43.848" N, 4° 9' 57.24" E
BE
Map location: 
POINT (4.1659 50.4123)