RésiNam (regio groot-Namen)

Contactgegevens:
Coördinator: Nicolas Mincier
Email: info@resinam.be
Website: www.resinam.be

Nieuws en tools van het project

De activiteiten van het project tijdens het jaar 2021 in deze video.

Samenvatting van het project

Het project geïntegreerde zorg voor chronisch zieken van Groot Namen, RéSINamur, heeft gereageerd op de oproep van de federale overheid, zich wel bewust van het feit dat ten aanzien van de toename van het aantal chronische ziekten en van de beperkte middelen, er vragen dienen te worden gesteld over de toekomstige werking van het Belgisch gezondheidssysteem om aan de bevolking de garantie te bieden van het voortbestaan van een kwaliteitsvol en voor iedereen toegankelijk zorgaanbod. Bij de uitwerking van dit project was het een heel mooie ervaring om actoren samen rond de tafel te brengen die tot nu toe nog niet de kans hadden gehad om van gedachten te wisselen over hun behoeften en hun praktijken en er is een sterke motivatie om dit nog verder uit te breiden naar nog meer partners en voorbij het concept van zorg.

Het multidisciplinaire consortium, waarin de meeste zorgverleners en instellingen verenigd zijn en dat de zone Namen en Profondeville dekt, heeft ervoor geopteerd en is bij die keuze gebleven om zich in de eerste plaats te richten tot de fysisch, psychisch en sociaal kwetsbare personen, m.a.w. tot de patiënten die bovenaan staan in de risicostratificatiepiramide.

Dit is wat het best beantwoordt aan de verwachtingen van de verschillende partners, die vaak machteloos staan tegenover complexe situaties. Er is geen vooraf bepaalde pathologie, wat een latere uitbreiding van het project naar alle chronische zieken zal vergemakkelijken.

De waarde van het project schuilt erin dat het een intersectoraal locoregionaal netwerk creëert en een generiek, multidisciplinair, transversaal en transmuraal patiënttraject aanbiedt waarin elke actor en in de eerste plaats de zieke en de mantelzorger, zich kan terugvinden. En dat allen samen, rechthebbenden, zorg- en hulpverleners, administratieve medewerkers en beleidsbepalers van gedachten wisselen, ervaringen en ideeën delen en buiten de muren van hun instellingen en zelfs van hun sector treden om niet langer een zorg-, maar een echt gezondheidsnetwerk uit te bouwen, waarbij wordt afgestapt van een paternalistische benadering naar een geneeskunde waarin de patiënt centraal staat en uiteindelijk een partner wordt. 

De voornaamste vaststelling tijdens de conceptualisatiefase is dat er nu al uitstekende mensen en middelen en tal van locoregionale initiatieven voorhanden zijn die vragen om te worden ingezet en samengebracht rond de patiënt. Er diende dus enkel nog te worden nagedacht over de beste strategie om dit gezondheidsaanbod voor de bevolking uit te rollen en te optimaliseren.

 

Het actieplan, uitgewerkt op een participatieve basis, is opgebouwd rond 4 strategische pijlers :

1.            Patiënten

2.            Zorgverleners

3.            Uitgaven

4.            Maatschappij

Het gaat niet zozeer om een ‘revolutie’, maar om het bevorderen van de uitwerking, de uitwisseling, de verspreiding en de toepassing van goede praktijken die deel uitmaken van de nieuwe guidelines van de westerse wereld over geïntegreerde zorg, of heel vaak voortvloeien uit goede terreinpraktijken of berusten op gezond verstand.

De identificatie van de doelgroep wordt overgelaten aan het oordeel van de actoren die dicht bij de patiënt staan wanneer zij denken dat de betrokken persoon meer baat zou hebben bij een netwerkbehandeling. Na het identificeren van de kwetsbaarheden, wordt een patiënttraject uitgestippeld en wordt vervolgens een multidisciplinair zorgproject uitgewerkt, dat moet voorzien in de behoeften, ook op sociaal-familiaal vlak. De patiënt zal worden gestimuleerd in zijn autonomie en zelfbeschikking, de communicatie en de coördinatie tussen de verschillende actoren zullen beter worden, de niet relevante uitgaven zullen geïdentificeerd worden en er zullen concrete verbeteringen worden voorgesteld. De noties empowerment, casemanagement, overleg, therapeutische educatie, continuïteit, uitwisseling van expertise en continue verbetering zijn alomtegenwoordig. Doordat het anders is zal het project ten slotte ook een andere kijk opleveren op onze maatschappij wat de gezondheidszorg betreft.

De governance is gericht op het sociale: de eventuele efficiëntiewinsten zullen aangewend worden voor het welzijn van de ganse patiëntenpopulatie. Gelet op de situatie in Namen is het  financieringsplan voorzichtig, redelijk en incrementeel, wat niet belet dat het om een ruim en ambitieus project gaat, dat op termijn aan de lokale bevolking de toegang wil verlenen tot een gepersonaliseerd, geïntegreerd en gecoördineerd gezondheidszorg- en welzijnsmodel.

Gantt chart

U kunt de Gantt met de planning van het project voor 2022 hier raadplegen

Regio

Provincie Namen - Groot Namen

 

Location: 
Namen
België
50° 28' 2.5968" N, 4° 52' 19.146" E
BE
Map location: 
POINT (4.86667 50.46667)