Work in progress

Januari 2018 Start van de uitvoeringsfase van de pilootprojecten
18 December 2018 In totaal 12 pilootprojecten geïntegreerde zorg zijn geselcteerd om te starten met de uitrol van hun locoregionaal actieplan.
September 2016 In totaal 20 kandidaten om een pilootproject voor geïntegreerde zorg te ontwikkelen, worden weerhouden op basis van hun interesseverklaring en gaan van start met de conceptualisatiefase. Ze krijgen coaching en ontwikkelen een locoregionaal actieplan.
 Februari 2016

De federale regering en de deelstaten lanceren samen een oproep tot kandidaturen om pilootprojecten te ontwikkelen in geïntegreerde zorg. De actoren op het terrein hebben 4 maand de tijd om hun interesse bekend te maken.

Oktober 2015

Alle ministers van volksgezondheid in de Interministeriële Conferentie ondertekenen het “Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken: Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid”, waarin ze zich engageren om samen een beleid te voeren dat geïntegreerde zorg voor chronisch zieken beoogt, via:

  • Pilootprojecten
  • Methodologische, wetenschappelijke en technische ondersteuning
  • Een gemeenschappelijke beheersstructuur
  • Complementair beleid in het kader van hun respectievelijke competenties

Maart 2015

Alle ministers van volksgezondheid samengebracht binnen de Interministeriële Conferentie tekenen een Gemeenschappelijke verklaring die de basis vormt voor de samenwerking tussen de gemeenschappen, de gewesten en de federale overheid in het kader van de geïntegreerde zorg voor chronisch zieken.

2014

Na de federale, gemeenschaps- en gewestelijke verkiezingen, erkennen de verschillende regeringen het belang van geïntegreerde zorg in hun regeringsakkoorden

November 2013

De Interministeriële Conferentie van Volksgezondheid, die de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid samenbrengt, keurt een oriëntatienota goed: “Een geïntegreerde Visie op de zorg voor chronisch zieken in België”. Deze oriëntatienota is het resultaat van een reflectie met de actoren van het terrein en de verschillende overheden omtrent de 20 aanbevelingen van het Position Paper van het federaal KCE rapport.

Juli 2011

De federale overheid vraagt aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) om een ‘position paper’ inzake de zorg voor chronisch zieken te ontwikkelen. Deze position paper kwam tot stand met de uitgebreide inbreng van stakeholders zowel vanuit het terrein als vanuit het beleidsniveau en werd gepubliceerd in december 2012 (KCE –rapport 190A).

Oktober 2010

in het kader van haar Europese voorzitterschap organiseert België de Conferentie ‘Innovative Approaches for Chronic Illnesses in Public Health and Healthcare Systems’, die aanleiding gegeven heeft tot de Europese Raadsconclusies van 7 december 2010. Hierin worden de lidstaten onder meer verzocht om “verder werk te maken van op de patiënt afgestemde beleidsmaatregelen voor gezondheidsbevordering, primaire en secundaire preventie, en behandeling en verzorging van chronische aandoeningen, in samenwerking met de betrokkenen,…”

2008

In 2008 lanceerde de federale overheid het nationaal programma ‘Prioriteit aan Chronisch Zieken’.