Begeleiding

De pilootprojecten werden vanaf het begin van de conceptualisatiefase begeleid: een team van coaches ondersteunde de projecten bij de ontwikkeling van hun locoregionale actieplannen.

Sinds de uitvoeringsfase zijn verschillende initiatieven ontwikkeld ter ondersteuning van de uitvoering van de projecten, die op twee niveaus kunnen worden onderscheiden, namelijk:

Op individueel niveau

  • Integratiemanagement: vaak is één persoon verantwoordelijk voor de algemene coördinatie en het beheer van het project. Deze hoofdcoördinator wordt echter bijgestaan door een integratieteam voor de meer operationele follow-up en andere specifieke activiteiten (communicatie, evaluatie, enz.).

Op transversaal niveau

  • Interadministratieve cel: deze ondersteunt het hele proces en het goede verloop van de projecten door de nodige middelen voor de ontwikkeling van geïntegreerde zorg in hun regio (administratie, kennis, instrumenten, enz.) ter beschikking te stellen. De cel organiseert ook intervisies om de samenwerking en de uitwisseling van goede praktijken tussen projecten te bevorderen.
  • De permanente werkgroep van het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) is betrokken bij de ondersteuning van de pilootprojecten en de follow-up van de overeenkomst. Deze groep bestaat uit door het Verzekeringscomité benoemde leden, vertegenwoordigers van de administraties van het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, maar ook uit door LUSS en VPP benoemde vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen, alsook vertegenwoordigers van de administraties van de deelstaten en het Intermutualistisch Agentschap (IMA).
  • Tot juni 2020 had het FAITH.be-consortium de taak de projecten te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun zelfevaluatie en vooral hun methodologie.

Na een openbare aanbesteding werd op 15 juni 2022 het WeCare-consortium geselecteerd voor een periode van 30 maanden, met als opdracht de 'Ondersteuning van het beleid en de uitvoering van een interfederaal plan voor geïntegreerde zorg gebaseerd op de Quintuple Aim-principes en voor de ondersteuning op mesoniveau (projecten geïntegreerde zorg, P3-projecten en netwerken geestelijke gezondheidszorg) van het veranderingstraject naar geïntegreerde zorg in België.'